Pytania i odpowiedzi

Ile trwa kurs?

Czas trwania kursu to minimum 4 dni szkoleniowe orz 1 dzień egzaminu. Jeden dzień szkoleniowy to minimum 8 godzin lekcyjnych.

Kto odpowiada za organizację kursów?

Władze OTDL nie wyznaczają odgórnie miejsc ani terminów organizowanych kursów. Zorganizowanie kursu leży wyłącznie po stronie Instruktora Dostępu Linowego. Instruktor zobowiązany jest do organizacji miejsca, spełniającego wymogi OTDL i ustalenia terminu szkolenia. Wszelkie sprawy organizacyjne leżą wyłącznie po stronie Instruktora.

Co daje mi kurs?

Przede wszystkim wiedzę i umiejętności wymagane przez obowiązujące w Polsce akty prawne (Kodeks Pracy, rozporządzenia, dyrektywy unijne). Szkolenie oparte jest na systemie pracy na wysokości metodą dostępu linowego. System ten jest analogiczny do innych systemów obowiązujących praktycznie w całej Europie oraz większości krajów świata.

Skąd bierze się cena kursu?

Cenę kursu ustala każdy z ośrodków indywidualnie. Składają się na nią: koszty związane z utrzymaniem obiektu szkoleniowego; wynagrodzenie dla instruktora, a w przypadku, gdy jest więcej niż sześciu kursantów, także asystenta; koszt związany z amortyzacją normowanego i atestowanego sprzętu do pracy technikami dostępu linowego. W cenie każdego, akredytowanego przez OTDL kursu, zawarte są również koszty związane z przystąpieniem do egzaminu ocenianego przez niezależnego egzaminatora (nie jest to instruktor szkolący kursanta) oraz opłata rejestracyjna OTDL, w cenie której zawiera się wydanie pakietu dokumentów: certyfikatu, legitymacji, logbook-a (książka pracy).

Dlaczego akurat szkolenie OTDL?

Na rynku znajduje się wiele ofert szkoleń, większość z nich znacznie tańszych. Jednakże wiele
z tych ofert, to szkolenia realizowane na niedozwolonym obecnie sprzęcie sportowym. Sprzęt sportowy nie tylko nie posiada zgodności z odpowiednimi normami dotyczącymi pracy na wysokości, ale ponadto jest nieergonomiczny, czyli zamiast ułatwiać, to utrudnia pracę. Szkolenie na sprzęcie sportowym jest korzystne jedynie dla szkolącego, gdyż w połączeniu z kursem wspinaczki nie wymaga nakładów finansowych na dodatkowe wyposażenie. Stąd niska cena kursu. Drugim czynnikiem niemniej istotnym jest czas przeznaczony na naukę, zwłaszcza część praktyczną. 99% programów szkoleń zawiera jedynie podstawowe techniki związane ze zjazdem na linie.

Nie mniej istotne jest szkolenie BHP. Praca na wysokości metodą dostępu linowego podlega jak wszystkie prace na wysokości przepisom prawa, a co za tym idzie również kontrolom uprawnionych organów, np. Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Nieposiadanie zgodnego z normami przemysłowymi sprzętu ochronnego, brak szkolenia BHP, badań lekarskich, oceny ryzyka na stanowisku pracy i kilku innych wymagań może narazić osobę kontrolowaną na ogromne mandaty.
Szkolenia OTDL są zgodne z polskim i europejskim prawem a używany sprzęt, najwyższej klasy spełnia wszystkie niezbędne normy. Co za tym idzie ewentualna kontrola PIP, z którym OTDL współpracuję, nie powinna być niczym strasznym.

Biorąc udział w szkoleniu OTDL mamy pewność, że kadra szkoląca jest kompetentna i doświadczona. Instruktorzy co trzy lata muszą przejść egzamin recertyfikujący oraz posiadać udokumentowane odpowiednią ilość godzin pracy na wysokości metodą dostępu linowego.

Jaki jest zakres szkolenia?

Zależnie od stopnia.

Poziom 1:
Stażysta Dostępu Linowego – osoba na tym poziomie jest zdolna do wykonywania prac przy użyciu technik dostępu linowego w podstawowym zakresie pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.
Poziom 2:
Technik Dostępu Linowego – osoba na tym poziomie posiada wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie do wykonywania prac przy użyciu technik dostępu linowego. Bierze udział w akcjach ratowniczych pod nadzorem Technika na Poziomie 3.
Poziom 3:
Specjalista Dostępu Linowego – Nadzorujący – osoba na tym poziomie jest odpowiedzialna za przygotowanie planu pracy, oceny ryzyka i akcji ratunkowej, bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie pracy oraz podlegające mu osoby. Posiada wiedzę praktyczną i teoretyczną ze wszystkich trzech poziomów.

Czy mogę od razu odbyć szkolenie na drugi stopień?

Tak, są do tego dwie drogi. Pierwsza to ukończony podobny kurs w analogicznej organizacji.
Druga to potwierdzona przepracowana odpowiednia ilość godzin oraz odpowiedni staż pracy technikami dostępu linowego. Szczegóły w/w możliwości można znaleźć w Procedurach bezpośredniego przejścia.

Czy szkolenie może odbyć się na moim obiekcie?

Jeśli tylko obiekt ten spełnia wymagania zawarte w Wytycznych OTDL to oczywiście tak. Jednak w tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z akredytowanym w OTDL instruktorem.

Ile osób może być na jednym szkoleniu?

OTDL nie podaje odgórnie minimalnej ilości osób, jednak jest to zależne od danej szkoły. Podobnie jest z maksymalną ilością. Tu główną granicę wyznaczają uwarunkowania danego obiektu szkoleniowego oraz fakt, iż na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 6 kursantów. Liczba ta może wzrosnąć w przypadku, gdy instruktorowi pomaga asystent.

 

Czy potrzebuję swój sprzęt na szkolenie?

Nie, sprzęt zapewnia organizator szkolenia.

Jakie muszę spełnić wymagania by odbyć szkolenie?

  • Kandydat powinien mieć ukończone 18 lat,
  • Podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia do prac na wysokości.

Co otrzymuję po szkoleniu?

  • Certyfikat ukończenia szkolenia OTDL,
  • Legitymację OTDL (w formie karty plastikowej),
  • Dziennik prac.

Szczegółowe informację można znaleźć w wytycznych OTDL znajdujących się w zakładce DO POBRANIA

OTDL

OTDL zrzesza pracowników i przedsiębiorców wykorzystujących dostęp linowy, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy na wysokości, zwiększenia prestiżu wykonywanego zawodu, kształtowania nowych przepisów w zakresie pracy na wysokości, oraz kształtowania zasad etyki zawodowej.

Kontakt z nami

Organizacja Techników Dostępu Linowego
ul. Prosta 38, p. 308
10-029 Olsztyn

Telefon: +48507423007
E-mail: biuro@otdl.org